Allmänna uppdragsvillkor

DESSA ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLER FÖR ALLA UPPDRAG SOM RÅCKSTA JURIDISKHJÄLP (JURISTFIRMAN) UTFÖR FÖR SINA KLIENTER. DESSA ALLMÄNNA VILLKOR KAN KOMMA ATT ÄNDRAS AV JURISTFIRMAN FRÅN TID TILL ANNAN.
 
 
ALLMÄNT OM UPPDRAGET
Ett avtal om att juristfirman åtar sig ett uppdrag är ett avtal med juristfirman och inte med någon fysisk person som har anknytning till juristfirman. Juristfirman åtar sig klientens uppdrag som ett uppdrag för juristfirman, inte för en enskild fysisk person. Detta gäller även i de fall då det är klientens uttryckliga önskan eller underförstådda avsikt att uppdraget ska utföras av en eller flera specifika personer. Samtlig personal på juristfirman utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor. Personal på juristfirman har således inget personligt ansvar gentemot klienten utöver vad som kan följa av tvingande regler.

UPPDRAGETS UTFÖRANDE
Klienten har tillgång till juristfirmans samlade kompetens i form av samtliga jurister. Beroende på uppdragets karaktär kan således flera jurister komma att arbeta i ett enskilt uppdrag.

IDENTIFIERING OCH PERSONUPPGIFTER
I enlighet med rådande lagstiftning är juristfirman för vissa uppdrag nödgad att inhämta och bevara bevisning om klientens identitet och ägarförhållanden. Vi kan därför komma att begära identitetshandlingar och/eller annan dokumentation rörande klienten, klientens bolag eller annan med anknytning till klienten som är involverad i ärendet.
Juristfirman har enligt lag en rapporteringsskyldighet att anmäla misstankar om terrorismfinansiering eller penningtvätt till Finanspolisen. Juristfirman är vidare, enligt lag, förhindrade att underrätta klient om att sådana misstankar föreligger eller om anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen.

KOMMUNIKATION
Juristfirman kommunicerar med klienter och andra berörda parter som är involverade i uppdraget per e-post och telefonledes. Juristfirman vill uppmärksamma klienten på de risker som är förenade med kommunikation via e-post, i synnerhet om klientens e-postadress är inom ett företag. Det ankommer på klienten att meddela juristfirman för det fall klienten föredrar att elektronisk kommunikation undviks i ärendehanteringen.

FAKTURERING
Uppskattningar om arvode lämnade av juristfirman är endast prognoser grundande på erfarenhet, men är inte i något avseende bindande om så inte särskilt har angivits skriftligen. Utöver juristfirmans arvoden kan kostnader för resor och andra utlägg debiteras.
 
Juristfirmans timtaxa är 1 500 kr inkl. moms för privatpersoner och 2 500 kr exkl. moms för företag om inte annat överenskommits med klienten. Juristfirman tillämpar löpande fakturering månadsvis enligt följande:

- Klienten är en privatperson

  Alla privatpersoner faktureras löpande månadsvis maximalt 10 000 kr inkl. moms så länge uppdraget pågår. Belopp som   

  upparbetats per månad som överstiger 10 000 kr inkl. moms överförs till nästföljande månad. När ett klientärende är   

  avslutat sker en slutfakturering av ärendet och då  faktureras klienten för den eventuella skuld som finns kvar.

 
- Klienten är ett företag

 Alla företag faktureras löpande månadsvis maximalt 25 000 kr inkl. moms så länge uppdraget pågår. Belopp som 

 upparbetats per månad som överstiger 25 000 kr inkl. moms överförs till nästföljande månad. När ett klientärende är avslutat 

 sker en slutfakturering av ärendet och då faktureras klienten för den eventuella skuld som finns kvar.
 
I vissa fall begär juristfirman á contobetalning av, eller förskott på, arvode och kostnader. Om inte annat avtalats förfaller juristfirmans fakturor till betalning 20 dagar efter fakturadatum. Vid bedömd kreditrisk kan dock kortare förfallodag tillämpas eller förskott begäras. Vid utebliven betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.
I tvister (såväl i domstol som i skiljeförfarande) åläggs normalt den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive ombudsarvoden). Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part måste klienten emellertid erlägga betalning för de tjänster juristfirman utfört och för de kostnader juristfirman haft i samband med att juristfirman företrätt klienten i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

RÄTTSSKYDD & RÄTTSHJÄLP
1. Rättsskyddsförsäkring
Om ärendet avser en tvist kan klientens eventuella rättsskyddsförsäkring täcka vissa av klientens och motpartens kostnader. Oavsett försäkringsvillkorens lydelse och berört försäkringsbolags beslut att helt eller delvis ersätta dessa kostnader, är klienten skyldig att till fullo betala juristfirmans fakturor.
2. Rättshjälp
Timarvodet för privatpersoner med allmän rättshjälp fastställs till den norm Domstolsverket beslutat om vid var gällande tidpunkt. Tidsspillan fastställs till den norm Domstolsverket beslutat om vid var gällande tidpunkt. Beträffande ersättning för utlägg avseende resa, logi och uppehälle tillämpas Domstolsverkets bestämmelser vid var gällande tidpunkt.
 
RÅDGIVNING
Juristfirmans rådgivning till klienten är anpassad till det specifika uppdraget och de fakta som presenterats för juristfirman samt de instruktioner klienten givit. Därför kan klienten
inte förlita sig på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket det lämnades. Om juristfirman inte avtalar något annat omfattar juristfirmans rådgivning i ett specifikt uppdrag inte möjliga skattekonsekvenser.
 
BEVARANDE AV HANDLINGAR
Under den tid som ett uppdrag pågår lagrar juristfirman dokument och arbetsresultat som jurstfirman, klienten eller tredje man tagit fram. Denna lagring sker såväl elektroniskt som fysiskt. När ett uppdrag slutförts kan juristfirman komma att bevara eller hos tredje man lagra relevanta dokument och relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag i elektronisk form under den tid som juristfirman anser vara lämpligt för den särskilda typen av uppdrag. Efter uppdragets slutförande tillställer juristfirman klienten, på begäran härom, de originalhandlingar som finns bevarade av juristfirman i ärendet.
 
SEKRETESS
I enlighet med Personuppgiftslagen informeras klienten om att de personuppgifter, som lämnas till juristfirman kommer, för att underlätta ärendehanteringen, att användas i juristfirmans ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post. Juristfirman ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Handläggning sker under lagstadgad sekretess. Klienten har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om denne. Klienten har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information eller rättelse skall vara skriftlig.
 
ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Juristfirmans ansvar omfattar inte minskning eller bortfall av produktion, omsättning eller vinst, utebliven förväntad besparing eller annan indirekt skada eller följdskada, oavsett om skadan varit svår att förutse eller inte. Juristfirmans ansvar ska reduceras med belopp som klienten kan erhålla enligt försäkring, enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren, villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att klientens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.
Juristfirman ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Klient använt resultatet av ett uppdrag eller juristfirmans råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Juristfirman ansvarar inte för skada som drabbat tredje man genom att klienten eller tredje man använt sig av juristfirmans arbetsresultat eller råd. Juristfirman ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanfirmans kontroll som skäligen inte kunde ha räknats med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder juristfirman inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

UPPDRAGETS UPPHÖRANDE
Juristfirman har rätt att med omedelbar verkan frånträda uppdraget om:
1. Klienten trots påminnelse inte betalar juristfirmans faktura i detta uppdrag eller något annat uppdrag;
2. Juristfirman har överenskommit att klienten ska betala juristfirman i förskott, förskottet är förbrukat och ingen påfyllnad av förskottet sker enligt juristfirmans uppmaning;
3. Klienten hamnar på obestånd och juristfirman bedömer att det föreligger risk att inte få betalt för utfört arbete och eller utlägg;
4. samarbetet mellan juristfirman och klienten inte fungerar tillfredsställande sedan en tid tillbaka och inte skäligen kan förväntas bli bättre; eller
5. Juristfirman till följd av lagstiftning eller av andra skäl har rätt och/eller skyldighet att frånträda uppdraget.
Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med juristfirman genom att skriftligen begära att juristfirman frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster juristfirman utfört och för de kostnader juristfirman haft före det att uppdraget upphörde.
 
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
Dessa allmänna villkor och allt annat som är att hänföra till juristfirmans uppdrag för klienten regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt utan tillämpning av regler eller principer om lagval.
Uppdragsavtalet ska vara underkastat svensk materiell rätt. Parterna är överens om att behörig domstol, att pröva förekommande tvister mellan juristfirman och klienten, är Stockholms tingsrätt.
Oavsett vad som sägs ovan har juristfirman alltid rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i anledning av uppdraget eller i övrigt i domstolar eller myndigheter (exempelvis Kronofogden) som har jurisdiktion (domsrätt) över klienten eller någon av klientens tillgångar.